Návod k obsluze

Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:

- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
- Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

Tytéž pokyny pro ošetřování a údržbu platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopnná a otevíraví okna a pod.)

Pokyny k záruce výrobku:
Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíráním ve sklopném kování. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto by jste si měli přesně pročíst tento návod a dbát pokynů k obsluze. Ve Vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte na bezpečnostní pokyny.
- Rozhodněte, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k použití.
- Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

Použití otevíravě sklopného kování

Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti.Zvláštní poloha pro provedení
se štěrbinovým větráním.
Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání),
nebo pro čištění okenních tabulí.
Nenechávat okna bez dozoru!
Poloha kliky uzavřeno místnost bez dozoru,
není nutno větrat.


Pro případy, že se okna vlivem větru, nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají, nebo zavírají, je možno použít speciální příslušenství.

Nastavení jednotlivých dílů kování.

Svěšování popř. zavěšování křídel:

Svěšení:
při uzavřeném křídle vytáhnout ložiskový kolík směrem dolů
Zavěšení:
nasadit křídlo na čep, zavěsit, dovřít (neuzavírat klikou). Zasunout ložiskový kolík směrem nahoru


Seřízení polohovací pojistky:
Povolit šroub, pohyblivou částí posunout směrem nahoru nebo dolů
a šroub utáhnout.
Vrácení polohovací pojistky do středové polohy :
1. Pomocí imbus klíče ztlačit pružinu.
2. Protikus polohovací pojistky dát do středové polohy.Mělo-li by dojít k chybnému nastavení polohy kliky: stiskněte při pootevřeném křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy.

Možnosti seřízení křídla:

Zvedání popř. spouštění křídla na nůžkách:

Přítlak křídla na nůžkách:

Šestihranný klíč. Úhelníkové nůžky Šestihranný klíč M4


Nastavení spodního rohového ložiska i přítlak:

Vodorovně i svisle šestihranný klíč M4


Pokyny pro uživatele

Pozor!!!

Nebezpeční zranění (přiskřípnutí) části těla mezi křídlem a rámem.

Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění vlivem větru, průvanu.

Nedopustit přídavné zatížení křídla.

Nedopustit přitlačení křídla k okraji okenního otvoru.

Nedopustit vložení žádných překážek
do otvoru mezi křídlem a rámem.

Všeobecné rady pro vaše okna

Dobré okno může být více nežli prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění požívejte vždy jen běžné prostředky s nízkou agresivitou !!!