PODMÍNKY PRO MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ DO STAVBY:


Standardní montáž zahrnuje:
- vyrovnání okna v připraveném stavebním otvoru,
- ukotvení na boční kotvy, hmoždinky 10/160, nebo na samořezné šrouby,
- zajištění jednokřídlých a nesymetrických dvoukřídlých oken proti svěšování křídla klíny a podložkami,
- vyplnění spáry mezi rámem a zdivem PU pěnou,
- v případě montáže na jádrovou omítku vyplnění spáry na vnitřní straně akrylátovým tmelem,
- seřízení kování,
- montáž kliky.

Zalištování oken, osazení parapetních desek nebo tmelení z vnější strany, případně další související práce se provádí jen v případě, že jsou tyto práce jmenovitě zahrnuty do smlouvy o dílo. Práce nad rozsah standardní montáže, nezahrnuté do smlouvy o dílo, musí být odsouhlasené oběmi stranami a budou účtované jako vícepráce. Kliky nemusí být na přání objednatele namontovány. V tom případě je oprávněná osoba převezme proti podpisu. Zhotovitel může montáž oken do otvorů odmítnout v případě, kdy otvory nejsou při praveny a rám nelze bezpečně ukotvit a zajistit proti svěšování křídel.

Příprava stavebních otvorů pro montáž oken:
Tato příprava je velice důležitá, neboť stavební otvor musí mít nejen správný rozměr, ale i správnou polohu. Překlady okenních otvorů musí být v jedné přímce.

Montáž na zdivo neomítané.
Mezera mezi rámem a ostěním:
nahoře: 15mm tolerance 10-20mm
boky: 15mm tolerance 10-20 mm
případné místní nerovnosti: 10-40 mm
dole: 10mm tolerance 8-25 mm
případné místní nerovnosti 5-40 mm

Montáž na zdivo s jádrovou omítkou.
Mezera mezi rámem a ostěním:
nahoře: 8mm tolerance 5-10 mm
boky: 8mm tolerance 5-10 mm
dole: 10mm tolerance 8-25 mm
případné místní nerovnosti: 5-40 mm

Místní nerovností se rozumí drobné nerovnosti o délce max.10cm nepřesahující 10% rozměru stavebního otvoru

DOPORUČENÍ PRO UDRŽOVÁNÍ A PÉČI O OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE
Okapnice nepotřebují prakticky žádnou údržbu, jsou z hliníkového materiálu a opatřeny eloxem. Pokud dojde při stavebních pracích k potřísnění okapnic maltou nebo vápnem je třeba okapnice co nejdřív omýt, neboť vápno může způsobit poškození eloxované vrstvy.
Těsnění nesmí zůstat potřísněno maltou a vápnem.
Váš výrobce Vám Vaše okna a dveře ošetřil materiály, které šetří životní prostředí. Jednotlivé díly byly průmyslově předošetřeny máčením a následně konečně upraveny stříkáním se silnovrstvými lazurami nebo krycími vodou ředitelnými laky.
Základní vrstva obsahuje účinné látky, jež chrání proti škůdcům. Silnovrstvá lazura nebo krycí nátěr pak chrání proti vnějším vlivům a vnikání vlhkosti. Tímto způsobem zůstanou Vaše stavební dílce po léta funkční, stejných vlastností a rozměrů. I velmi pečlivě provedená povrchová úprava může poskytnout jen časově omezenou ochranu. Z tohoto důvodu by mělo, vždy po ukončení stavebních nebo montážních prací, proběhnout zkontrolování a eventuelní ošetření povrchu patřičného stavebního dílce.
Před zabudováním okna do stavby - dbejte na to, aby pro zabránění poškození stavebními pracemi byla okna při zazdívání důkladně olepena ochrannou fólií nebo lepící páskou. Pro olepování používejte speciální lepící pásky s nízkou přilnavostí. Tyto pásky je možné zakoupit v naší firmě.

Doporučení pro údržbu
Pravidelná údržba je rychlá a poměrně nenáročná, může však předejít větším škodám. Při normálním čištění povrchu nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, čistící písky, čistící pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čistící prostředky.
Při čištění za mokra používejte univerzální čistící prostředky pH neutrální nebo neutrální mýdla. Okna doporučujeme ošetřit balzámem ihned po ukončení stavby a poté minimálně 2x do roka. Vhodný balzám je možno rovněž zakoupit v naší firmě.

Doporučení pro opravy poškozených nátěrů.
Při provádění oprav poškozených nátěrů je nutno dodržovat zásadu provádění opravy v nejkratším časovém odstupu od poškození. Tímto předejdete rozšíření poškození a zjednodušíte si prováděnou opravu.

Drobná poškození:
V případě, že dojde k mírnému poškození povrchu nátěru tzn. je porušena konečná vrchní vrstva, poškození nezasahuje do dřeva a oprava probíhá v co nejkratším čase po poškození (lehké poškrábání apod.), doporučujeme následující postup:
Poškozené místo vyčistit a mírně zabrousit brusnou houbičkou nebo brusným papírem zrnitosti 280, důkladně zbavit prachu. Následně ošetřit lazurou.
Doporučujeme provést tolik nátěrů (zpravidla 2 - 3 nátěry s časovým odstupem min. 30 minut při teplotě
od + 5°C do +20°C) až do docílení shodného odstínu s okolním nátěrem.
Vícenásobné přetření zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům. Doporučujeme použít jemné štětce vhodné pro akrylátové nátěrové hmoty. Při větším počtu poškození doporučujeme přetřít na závěr alespoň jednou vrstvou celou plochu od jednoho rohu ke druhému, pozor na shodnost odstínů s dalšími natřenými plochami.

Při obnovení zastaralého nátěru doporučujeme následující postup:
- v případě že je povrch kompaktní, provedeme pouze vyčištění - omytí pH neutrálním čistícím prostředkem, lehké zabroušení brusným papírem 220 či 240, zbavení prachu a můžeme provést renovační nátěr. Doporučujeme používat lazuru v příslušném odstínu určenou k natírání
- v případě, je-li povrch více poškozen, je nutno provést obroušení poškozených míst, případně i důkladněji, aby došlo i k odstranění evnt. zašedlých míst. Místa probroušená na dřevo je nutno nejprve ošetřit u lazurovacích odstínů základním nátěrem a posléze krycí lazurou. Silněji vybroušená místa je před přetřením celé plochy nutno natřít jednou nebo vícekrát vrchní lazurou a pak teprve přetřít celou plochu tak, aby došlo ke shodnosti barevného odstínu.